Algemene voorwaarden

 1. Iedere bestelling of ondertekening van enige offerte opgesteld door HERGEN BV houdt de uitdrukkelijke aanvaarding in van onze algemene voorwaarden door de klant. In geen enkel geval kunnen bijgevolg de algemene voorwaarden van de klant van toepassing zijn op bestellingen bij HERGEN BV geplaatst. Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding houdt elke bestelling de aanneming van onze voorwaarden door de klant in en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.
 2. .Werken van installatie, configuratie en onderhoud worden uitgevoerd tegen betaling van de op het moment van aanvraag geldende uurtarieven of eenheidsprijzen. Prijzen van hard- en/of software gelden in principe zoals vermeld op de offerte maar kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen bij de producent of de leverancier en zullen in dat geval in de verkoopprijs worden doorgerekend.

  Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de aankoop van hard- en/of software ook veronderstelt dat HERGEN BV de installatie en configuratie van de aangekochte hard- en/of software uitvoert tegen het geldende uurtarief.
 3. Enkel de geschreven garantie van de fabrikant/leverancier is geldig. HERGEN BV biedt geen bijkomende garantie op wisselstukken en/of gepresteerde uren. In geval van een garantiekwestie kan de klant dit zelf aanmelden bij de fabrikant of indien gewenst kan HERGEN BV dit voor de klant afhandelen aan het geldende uurtarief.
 4. Wanneer een bestelling geannuleerd wordt of de overeenkomst verbroken wordt door de klant nadat de hardware of software reeds besteld werd door HERGEN BV, zal de klant een forfaitaire schadevergoeding van 20% verschuldigd zijn bovenop de offerteprijs.
 5. Wanneer geen leveringstermijn werd overeengekomen tussen partijen dient er geleverd te worden binnen een redelijke termijn. De partijen kunnen echter de leveringstermijn zelf bepalen, maar de opgegeven leveringstermijnen zijn enkel benaderend en een eventuele vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. HERGEN BV is tevens gerechtigd om deelleveringen te doen.
 6. De goederen reizen steeds op last en risico van de klant, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Eventuele extra kosten van een spoedverzending zijn steeds ten laste van de klant.
 7. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de gefactureerde prijzen van HERGEN BV exclusief verplaatsingskosten. De verplaatsingskosten gemaakt vanuit het kantoor te Bilzen naar en van de vestiging van de klant worden afzonderlijk gefactureerd.
 8. Klachten met betrekking tot de factuur, de levering of prestaties zijn maar geldig indien deze binnen 7 kalenderdagen, na verzending van de factuur, levering van goederen en/of diensten, ons aangetekend bereiken. Bij gebrek aan geschreven protest binnen 7 kalenderdagen, houdt dit de onherroepelijke aanvaarding in van de factuur en de erin vermelde bedragen, alsook de producten en diensten.
 9. Enige vertraging in de uitvoering van de opdracht door HERGEN BV buiten haar wil om, kan geen aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding. HERGEN BV kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor een (gedeeltelijke) niet-uitvoering van de opdracht ten gevolge van de beperking eigen aan het voorwerp van de opdracht, het onderzoek en /of de beperkingen opgelegd door de autoriteit. De opdracht uitgevoerd door HERGEN BV houdt een middelenverbintenis in en geen resultaatsverbintenis. De maximale aansprakelijkheid van HERGEN BV voor alle bewezen schade veroorzaakt door HERGEN BV in het uitvoeren of het niet uitvoeren van opdrachten haar toegekend via een offerte-bestelling procedure zal beperkt blijven tot de terugbetaling door HERGEN BV van ontvangen sommen betaald door de klant in het kader van de desbetreffende bestelling, gedurende een periode van twee maanden die voorafgaat aan de eis tot terugbetaling. In geen geval zal HERGEN BV aansprakelijk zijn voor indirecte schade zoals winstderving of enige andere financiële of zakelijke schade, schade veroorzaakt door de beschadiging, het verlies of de vernietiging van gegevens of software of voor om het even welke klacht ingediend door derden.
 10. In afwijking van artikel 1583 BW blijft HERGEN BV eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en/of intresten en/of forfaitaire vergoeding. Hierbij geeft HERGEN BV aan de klant opdracht van onmiddellijke betaling van alle sommen die aan de eerstgenoemde nog verschuldigd zijn. De klant ontslaat HERGEN BV van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de klant aan HERGEN BV het recht om op elk ogenblik het geleverd materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de klant HERGEN BV in de door de klant bezette plaatsen binnen te treden. Indien de overeenkomst verbroken wordt zal de klant HERGEN BV de reeds geleverde goederen dienen terug te bezorgen op eerste verzoek van deze laatste. De klant zal op het gemelde tijdstip de geleverde goederen dienen terug te bezorgen aan HERGEN BV.
 11. Partijen zullen zich ervan onthouden personeelsleden van de andere partij in dienst te nemen of anderszins van hun diensten gebruik te maken, zowel direct als indirect zoals bijvoorbeeld via een verbonden onderneming en dit zowel tijdens de duur van de overeenkomst als gedurende een periode van twee jaar na beëindiging van deze overeenkomst
 12. HERGEN BV is gerechtigd de door HERGEN BV opgegeven prijzen tussentijds te wijzigen in geval van wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen, valutakoersen, het vervallen van een promotie en/of het vervallen van de geldigheid, zoals vermeld op de offerte. Een dergelijke prijswijziging geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 13. De algemene voorwaarden van HERGEN BV worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Hasselt, voor zowel nationale als internationale transacties.
s o c i a l m e d i a